A. ALGEMEEN

1. TOEPASSINGSGEBIED

 

1.1.   Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen CAR CORNER GROUP, K.B.O. n° 0757.708.570, gevestigd te 9120 BEVEREN-WAAS, aan de Gentseweg 309 bus 5,   KMO Zone Beverpark, en de klant/opdrachtgever.

 

1.2.   In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst (email, fax, bon, …), gelden uitsluitend de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

1.3.  Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

 

1.4.  De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van “CarCorner Group” vervat in onderhavige algemene voorwaarden louter middelenverbintenissen zijn.

 

1.5.  “Car Corner Group” is onder meer verkoper van onderhoudsproducten voor carrosserie onder de naam “PROTECH”, en voert eveneens prestaties van carrosserieherstelling uit (m.n. uitdeuken zonder spuiten, parkeerdeuken, hagelschades) en kalibreert camera’s en veiligheidssystemen (“Advanced Driver Assistance Systems”). Ook voert Car Corner Group innovatieve (lak)behandelingen uit onder de naam “Protech Monte Carlo”.

 

1.6.   Gedeelte A (algemeen) geldt zowel voor de verkoop als voor de reparatieprestaties. Bepalingen uit gedeelte B (herstelling-behandelingen-kalibreren) die tegenstrijdig zijn met de bepalingen uit gedeelte A (algemeen) hebben voorrang op laatstgenoemde bepalingen.

 

2. OFFERTES

 

2.1.   Alle aanbiedingen van Car Corner Group zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van de klant die niet uitdrukkelijk bevestigd zijn door Car Corner Group binden Car Corner Group evenmin.

 

2.2.  Tussen Car Corner Group en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door Car Corner Group van het order van de klant of (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door Car Corner Group.

 

2.3.  Degene die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris van de klant, een order plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, het order betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W. .

 

3. PRIJS

 

3.1.  De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze van de laatste door Car Corner Group meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

3.2.  Alle prijzen kunnen op ieder moment worden verhoogd ingeval van en niet-limitatief (i) een aantoonbare stijging van de grondstofprijzen/loonkosten met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten/ grondstoffen. De nieuwe prijs zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk of per email aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijs niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst. Indien
Car Corner Group deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.

 

4. BETALING

 

4.1. De facturen van Car Corner Group zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en op de vervaldag vermeld op de factuur, alsook zonder “korting contant”. Bij gebreke aan vermelding van vervaldag, zijn de facturen van Car Corner Group betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Kosten verbonden aan de betaling zijn uitsluitend ten laste van de klant.

 

4.2. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag (met een minimum van 100,00 €), onverminderd het recht van Car Corner Group om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

4.3. Bij niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt Car Corner Group zich bovendien het recht voor om de 2[{{type}} Annotation][{{type}} Annotation][{{type}} Annotation] uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant. In geval van betalingsproblemen is Car Corner Group gerechtigd om voor wat betreft de lopende orders integrale voorafgaandelijke betaling te vragen aan de klant.

 

4.4. Betalingen die de klant aan Car Corner Group verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de oudste onbetaalde vervallen en opeisbare facturen. De aanrekening gebeurt eerst op de verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

 

4.5. Indien er bij Car Corner Group op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/ of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Car Corner Group zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een integrale voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op het verzoek van Car Corner Group in te gaan, behoudt Car Corner Group zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de totale prijs van de bestelling verschuldigd.

 

4.6. De klant verleent Car Corner Group een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen (vorderingen). Het pand verleent Car Corner Group het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle
(bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van Car Corner Group voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten,  schadebeding en kosten van uitwinning daarvan. Door aanvaarding ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de klant Car Corner Group de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

 

5. LEVERING

 

5.1.  De klant is verplicht om de door Car Corner Group geleverde goederen op het afgesproken tijdstip (of vroeger indien de levertermijn korter uitvalt) in ontvangst te nemen. Wanneer de klant de goederen niet in ontvangst neemt, is Car Corner Group gerechtigd de stallingskosten aan de klant aan te rekenen. Na een periode van 1 week na de vooropgestelde levering is Car Corner Group gerechtigd om de desbetreffende goederen door te verkopen aan derden. (ten achtste) In een dergelijk geval dient de klant Car Corner Group schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst, de extra kosten die Car
Corner Group wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken en eventuele andere schade die Car Corner Group heeft geleden. Indien Car Corner Group de goederen aan de klant dient te leveren door eigen toedoen of door toedoen van een externe vervoerder, komen de kosten daarmee gepaard gaande steeds uitsluitend ten laste van de klant. Het risico van het transport, wanneer de goederen aldus tijdens het transport beschadigd worden of tenietgaan, alsook wanneer zij beschadigd worden en tenietgaan bij de laad- en losverrichtingen
uitgevoerd door de klant of door diens aangestelden, valt uitsluitend ten  laste van de klant. Op het moment van de levering dient de klant het leveringsdocument af te tekenen voor ontvangst. Ondertekening van dit document impliceert aanvaarding van de levering, alsook van de eventuele zichtbare gebreken.

 

5.2.  De door Car Corner Group meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging (+ 2 maanden na het verstrijken van de initieel opgegeven levertijd) in de levering heeft de klant het recht om de koop, per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Car Corner Group nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat hiertoe door de klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk en onherroepelijk aan elk ander
mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. Tenzij de klant een consument is, in dat geval is de klant gerechtigd op een schadevergoeding t.b.v. 10 % van het factuurbedrag, indien Car Corner Group na de aangetekende ingebrekestelling, binnen een periode van 1 maand, niet levert. De klant kan zich evenwel in voorkomend geval evenmin op kosten van Car Corner Group elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Car Corner Group en de klant.

 

5.3.  De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken in de levering dienen op het leveringsdocument te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen na de levering schriftelijk aan Car Corner Group te worden gemeld, waarbij de klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Ieder gebruik van de
geleverde goederen door de klant impliceert sowieso deonherroepelijke aanvaarding van de levering daarvan.

 

5.4.  Car Corner Group behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering
tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

 

5.5. De kosten van de levering zijn niet in de prijs inbegrepen.

 

6. EIGENDOM & RISICO

 

6.1. De eigendom van de verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Car Corner Group geleverde of te leveren goederen aan Car Corner Group verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.

 

6.2. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed het bedrijfspand van Car Corner Group  heeft verlaten. De klant draagt ten allen tijde zorg voor de verkochte  goederen als een goed huisvader wat minstens impliceert dat hij de
goederen verzekert tegen de gebruikelijke risico’s.

 

6.3.  Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of  te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht. Voor zover als nodig  wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verwittigt Car Corner Group onmiddellijk en schriftelijk van elk beslag dat door derden op de verkochte goederen zou zijn gelegd, alsook verwittigt de klant onmiddellijk en schriftelijk de optredende gerechtsdeurwaarder van het eigendomsrecht van Car Corner Group op
de beslagen goederen.

 

7. ZICHTBARE EN VERBORGEN GEBREKEN

 

7.1.  Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd aan Car Corner Group te worden gemeld.Klachten wegens zichtbare gebreken ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door Car Corner Group aanvaard. Deze
klachten zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in
gebruik zijn genomen / verwerkt.

 

7.2. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en binnen de 5 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk en gedetailleerd aan Car Corner Group te worden gemeld.  De aansprakelijkheid van Car Corner Group voor eventuele verborgen gebreken in de geleverde goederen is sowieso beperkt tot de verborgen  gebreken die zich manifesteren binnen de 6 maanden na de levering van de goederen. Klachten wegens verborgen gebreken ingediend met  miskenning van de dubbele termijnvereiste worden door Car Corner  Group niet aanvaard. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte. Iedere (rechts)vordering van  de klant tegen Car Corner Group is in dat geval onontvankelijk, minstens ongegrond.

 

7.3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Car Corner Group niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen zal maken en kan Car Corner Group hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte goederen maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen aanwendt.

 

7.4.  De klant aanvaardt en erkent dat Car Corner Group de excepties,  exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant ten aanzien van Car Corner Group kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

 

7.5.  De klant kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van zichtbare of verborgen gebreken instellen wanneer hij de goederen heeft omgevormd en/of veranderd en /of de goederen zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een  derde, dit alles zonder de goedkeuring van Car Corner Group.

 

7.6  In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen gebreken aan de gekochte goederen kan de klant slechts aanspraak maken op het herstel in natura of gelijkwaardige vervanging daarvan door Car Corner Group en naar haar keuze, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, … ook. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. Garantieplicht m.b.t. de geleverde goederen strekt zich in ieder geval niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

 

 

8. EXONERATIE

 

8.1. CAR CORNER GROUP verbindt zich ertoe om, voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst, aan de klant informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Car Corner Group is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de klant wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

 

8.2. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Car Corner Group niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van
immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, verlies van data, administratie- of  personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. De enige remedie tot vergoeding van de schade bestaat er naar keuze van Car Corner Group in om ofwel  te vervangen, dan wel de aankoopwaarde terug te betalen. Er is slechts sprake van een “opzettelijke fout” wanneer die fout wetens en willens door Car Corner Group werd begaan met het oogmerk de klant te schaden.

 

8.3. Car Corner Group is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.

 

8.4. Iedere aanspraak van de klant tot schadevergoeding lastens Car 9Corner Group vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de klant gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan nietworden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.

 

9. ONTBINDING

 

9.1. Car Corner Group heeft het recht om de overeenkomst met de klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen : – indien de klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen door Car Corner Group, in gebreke blijft met de tijdige en behoorlijke nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
– bij staking van betalingen of de (aanvraag) van een faillissement;
– bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
– indien de zeggenschap over de klant wijzigt;
– indien beslag gelegd wordt op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
– indien Car Corner Group gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Car Corner Group wel zal nakomen;

 

9.2. In geval van ontbinding is de klant aan Car Corner Group een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de uit de overeenkomst gefactureerde of normaal te factureren prijs, onverminderd het recht van Car Corner Group om de betaling te vorderen van hogere werkelijk geleden schade. Door ontbinding worden tevens alle vorderingen van Car Corner Group op de klant, uit welken hoofde zij ook zouden bestaan, onmiddellijk opeisbaar.

 

10. OVERMACHT

 

10.1. Aangezien de verbintenis van de klant jegens Car Corner Group in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant uitdrukkelijk uitgesloten.

 

10.2. Car Corner Group is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis / schadeloosstelling jegens de klant ingeval van overmacht. Onder “overmacht” wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Car Corner Group geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Car Corner Group, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd : uitputting van de voorraad van Car Corner Group; vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van Car Corner Group; tenietgaan van goederen; machinebreuk; (wilde) staking of “lock-out”; terroristische aanslagen; brand; oproer; oorlog; epidemie; overstroming of wateroverlast; (hoog) ziekteverzuim; elektrische, informatica-, internet-, telecommunicatiestoringen; “fait du Prince” – beslissing of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering, schorsing of annulatie van een vergunning, licentie of concessie); brandstoftekorten; weersomstandigheden en/of verkeersfiles, inzonderheid wanneer daardoor geplande leveringen worden verhinderd wegens fysieke onbereikbaarheid van de klant; … .

 

10.3. Car Corner Group is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter van de omstandigheid die de overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

10.4. Car Corner Group verbindt zich ertoe in dergelijk geval alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen voor de klant van de overmachtssituatie te beperken. Indien Car Corner Group bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of daaraan slechts gedeeltelijk kan voldoen, kan Car Corner Group het reeds geleverde deel apart factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren.

 

11. HERROEPINGSRECHT

 

De klant die optreedt als consument en een overeenkomst op afstand of buiten de onderneming sluit, heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De aangekochte goederen moeten in ongebruikte en perfecte staat worden teruggeven aan Car Corner Group waarna terugbetaling zal gebeuren.

 

12. SPLITSBAARHEID

 

12.1. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze overeenkomst onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere contractuele bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien de klant een consument is dan dient bij een nietige clausule in onderling overleg voorzien te worden in een evenwichtige clausule. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

 

13.1. Deze overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten tussen Car Corner Group en de klant, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.2.Alle geschillen tussen partijen omtrent onderhavige overeenkomst, alsmede alle andere overeenkomsten die hieruit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald tot die van de rechtbank van eerste aanleg OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE of de ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE, dan wel Vredegerecht kanton BEVEREN. De geschillen met consumenten worden beslecht voor de wettelijk bevoegde territoriale rechtbanken, met dien verstande dat de consument Car Corner Group zal moeten dagvaarden voor de ondernemingsrechtbank GENT, afdeling DENDERMONDE.B. HERSTELLINGEN – BEHANDELINGEN – KALIBREREN

 

14. TOEPASSING

 

Onderstaande bepalingen zijn enkel van toepassing op de overeenkomsten van herstellingen – behandelingen tussen de klant, als opdrachtgever, en Car Corner Group als opdrachtnemer.

 

15. PRIJS

 

15.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 4, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de leden 5 tem. 8 van dit artikel.

 

15.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Deze vaste prijs is exclusief B.T.W. (tenzij tegendeel bedongen) en dekt niet de eventuele meerwerken.

 

15.3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en berekend volgens het uurtarief, zijnde 75 EURO/uur (exclusief B.T.W, tenzij tegendeel bedongen).

 

15.4. Eventuele ramingen zijn steeds louter indicatief en gebaseerd op de tot dan beschikbare informatie. Provisiefacturen op de geraamde kostprijs kunnen steeds gevraagd worden. Teveel betaalde provisies worden steeds verrekend met evt. andere verschuldigde bedragen.

 

15.5. Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs gefactureerd in periodieke schijven, naarmate de uitvoering van het werk vordert.

 

15.6. Indien Car Corner Group met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is Car Corner Group niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs of uurtarief bij significante prijsstijgingen. Indien de opdrachtgever de nieuwe prijszetting niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enig recht op (schade)vergoeding. Indien Car Corner Group deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijs, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de nieuwe prijszetting.

 

15.7. Het uurtarief is steeds exclusief verzendingskosten.

 

16. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

16.1. Car Corner Group voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap en op de grond van de op dat moment bekende stand der  techniek en/of wetenschap.

 

16.2. Car Corner Group behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

 

16.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Car  Corner Group aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Car Corner Group worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Car Corner Group zijn verstrekt, heeft Car Corner Group het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In geen geval kan Car Corner Group in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei
schadeloosstelling aan de opdrachtgever of derden.

 

16.4. Car Corner Group zal de uitvoering van de overeenkomst kunnen opschorten tot alle vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot) facturen door de opdrachtgever zijn betaald. Car Corner Group beschikt eveneens over een retentierecht ten opzichte van de opdrachtgever die in gebreke blijft om zijn verbintenissen uit te voeren (bv. niet betalen (voorafgaande)
facturen, in gebreke blijven om de goederen op te halen, …). Bij wanprestatie van de opdrachtgever heeft Car Corner Group om de aan haar ter beschikking gestelde goederen van de opdrachtgever, onder zich te houden. Car Corner Group heeft desgevallend zelfs het recht om de goederen te verkopen, nadat de opdrachtgever aangetekend in gebreke
werd gesteld en nalaat haar verbintenissen te voldoen binnen de 15 dagen. De opbrengst van de verkoop zal integraal toekomen aan Car Corner Group, teneinde de geleden schade te vergoeden (bv. openstaande facturen, opslagkosten, …).

 

16.5. Door Car Corner Group aan opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.

 

16.6. De door Car Corner Group meegedeelde uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief.

 

16.7. De overeenkomst wordt aangegaan voor een welomschreven werk,  tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Overeenkomsten die zouden gesloten worden met opeenvolgende prestaties, bvb. Periodieke service- en onderhoudsovereenkomsten worden steeds gesloten voor onbepaalde duur.

 

16.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig, mondeling of schriftelijk (b.v.b. email) en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien de partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen wordt het indicatieve tijdstip van voltooiing van de uitvoering op overeenkomstige en redelijke wijze verlengd. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Car Corner Group de opdrachtgever hierover mondeling of schriftelijk van tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Car Corner Group daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. In ieder geval worden evt. meerwerken bewezen door hun loutere uitvoering en worden deze nooit geacht inbegrepen te zijn in de initiële offerte/ prijszetting, en zullen zij afgerekend worden aan het
uurtarief van Car Corner Group.

 

17. OPZEGGING

 

In geval van opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever zal deze sowieso betaling van alle reeds door Car Corner Group geleverde prestaties/ uitgevoerde werken verschuldigd zijn, aangevuld met een opzegvergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 30 % van de voorafgaandelijk overeengekomen of geraamde prijs ex. BTW. Car Corner Group behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.

 

18. AANVAARDING/AANSPRAKELIJKHEID

 

18.1 Zichtbare gebreken worden geacht aanvaard te zijn indien de opdrachtgever niet binnen de 5 werkdagen na in ontvangst name van het herstelde product/ goed klachten heeft gesteld per aangetekend schrijven.  Klachten ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet door Car Corner Group aanvaard. De aanneming wordt in zulk geval geacht definitief aanvaard te zijn.

 

18.2. Voor verborgen gebreken wordt er een garantietermijn van 6 maanden verleend. Vorderingen dienen binnen de 5 werkdagen na het ontdekken van het probleem per aangetekend schrijven gemeld te worden aan Car  Corner Group.

 

18.3. De opdrachtgever aanvaardt en erkent dat Car Corner Group de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen die de fabrikant van materialen en componenten die worden verwerkt in de door Car Corner  Group uitgevoerde werken ten aanzien van Car Corner Group kan inroepen, eveneens aan de opdrachtgever kan tegenwerpen.

 

18.4. De opdrachtgever kan ongeacht de termijn geen enkele vrijwaringsvordering uit hoofde van gebreken instellen wanneer hij het uitgevoerde werk heeft omgevormd en / of veranderd en /of het uitgevoerde werk zelf heeft hersteld of heeft laten herstellen door een derde, dit alles zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Car Corner Group.

 

18.4. In geval van gegrondheid van de klacht wegens zichtbare of verborgen  gebreken aan het uitgevoerde werk kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op het herstel in natura of vervanging daarvan door Car Corner Group en naar keuze van Car Corner Group, met uitsluiting van welke andere remedie, zoals bijvoorbeeld terugname, (gedeeltelijke) terugbetaling, schadevergoeding, … ook. Gegronde klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever niet op.

 

18.5. Car Corner Group sluit elke aansprakelijkheid uit voor het verlies van gegevens tijdens en/of ten gevolge een herstelling. Car Corner Group niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever die zich in of aan het voertuig/ goed bevinden, zoals lading, inventaris, boorddoccumenten, apparaten en schriftelijke bescheiden en waardepapieren. De wagens dienen leeg en gereinigd bij Car Corner Group te worden afgeleverd.